Email: info@ief.edu.la | Tel: 021 480263

ອາຄານສະຖານທີ່

1. ອາຄານຮຽນ

         ເພື່ອຮອງຮັບຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີຕໍ່​ເນື່ອງ ສາຂາການເງິນແຫ່ງລັດແມ່ນມີ  4 ອາຄານເທົ່າກັບ 69 ຫ້ອງ, ຊຶ່ງແຕ່ລະຫ້ອງປະກອບມີໂຕະ, ຕັ່ງ, ໄຟຟ້າ, ໂປຣເຈັກເຕີ, ພັດລົມ ແລະລະບົບເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງຄົບຊຸດ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນນັກສຶກສານັກສາມາດນຳໃຊ້ຫໍສະມຸດ, ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ, ອິນເຕີເນັດຂອງສະຖາບັນ ແລະ ອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນທີ່ສະຖາບັນສະໜອງໃຫ້ ໂດຍປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຊົມໃຊ້ຂອງສະຖາບັນ.

2. ຫໍພັກນັກສຶກສາ

         ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາທີ່ມາຈາກຕ່າງແຂວງ ຫຼື ເຂດຫ່າງໄກສອກ ຫຼີກທາງສະຖາບັນໄດ້ມີຫໍພັກສຳລັບນັກສຶກສາທັງຍິງ ແລະຊາຍໃວ້ຮອງຮັບນັກສຶກສາໄດ້ 600 ຄົນ, ໃນຫໍ້ພັກດັ່ງກ່າວແມ່ນມີສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການພັກເຊົາເຊັ່ນ: ໄຟຟ້າ, ນໍ້າປະປາ, ພັດລົມ, ຫ້ອງອາຫານ ແລະ ອື່ນໆເພື່ອຮັບໃຊ້.

3. ກິດຈະກຳ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມສະຫງົບ

          ສະຖາບັນມີເດີນກິລາບານເຕະ, ບານສົງ, ກະຕໍ້, ດອກປີກໄກ່ ພ້ອມອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ສະຖາບັນກໍ່ຍັງແພດປະຈຳສະຖາບັນເພື່ອຮັກສາສຸຂະພາບຂັ້ນພື້ນຖານ, ລວມທັງການປ້ອງກັນເວນຍາມຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະນັກສຶກສາເພື່ອຮັກສາຄວາມສະຫົງບ ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ.

X