Email: info@ief.edu.la | Tel: 021 480263

ສະໝັກຮຽນ

ນັກສຶກສາຕ້ອງລົງທະບຽນຮຽນຕາມການກຳນົດໃວ້ໃນຫຼັກສູດຊຶ່ງໃນນັ້ນນັກສຶກສາຕ້ອງລົງທະບຽນຮຽນໃນແຕ່ລະພາກຮຽນ ຕາມຈຳນວນໜ່ວຍກິດ ແລະຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆໃຫ້ສຳເລັດຕາມອັດຕາ, ວັນເວລາ ແລະ ສະຖານທີ ທີ່ສະຖາບັນກຳນົດ.

ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ມາສຶກສາ

  • ຜູ້ທີ່ຈະ​ເຂົ້າ​ສຶກສາ​ໃນ​ຫຼັກສູດ​ປະລິນຍາ​ຕີ​ລະບົບ​ຕໍ່​ເນື່ອງຕ້ອງສຳ​ເລັດ​ການ​ສຶກສາ​ໃນ​ລະດັບ​ຊັ້ນ​ສູງ​​ໃນ​ສາຂາ​ການ​ເງິນ ຫຼື​ສາຂາ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ, ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ຄຸນສົມບັດດີ, ມີປະຫວັດແຈ້ງ ບໍ່ມີຄະດີຕ້ອງໂທດມາກ່ອນ ແລະຜ່ານຂະບວນການສອບເສັງຄັດເລືອກ, ສຳພາດ ຕາມເກນມາດຖານຂອງສະຖາບັນ;
  • ສຳລັບຜູ້ທີ່ເປັນພະນັກງານ ຕ້ອງຜ່ານການເຮັດວຽກຢ່າງໜ້ອຍ 2 ປີຂື້ນໄປ, ໄດ້ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີຈາກກົມກອງ, ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ, ຜ່ານການສອບເສັງ ແລະ ສຳພາດ ຕາມຂະບວນການຄັດເລືອກຂອງສະຖາບັນ.

ວິທີການຄັດເລືອກ

  1. ຜູ້ທີ່ສະໝັກເຂົ້າຮຽນໃນຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີຕໍ່ເນື່ອງ “ ສາຂາ ການເງິນວິສາຫະກິດ ” ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການພິຈາລະນາ ແລະ ຄັດເລືອກຈາກຄະນະກຳມະການວິຊາການສະເພາະທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍຄະນະສະຖາບັນເສດຖະກິດການເງິນ ຊຶ່ງມີວິທີລະອຽດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດັ່ງລຸ່ມນີ້:
  2. ນັກສຶກສາສົ່ງຄຳຮ້ອງ, ປະຫວັດ ແລະ ດັບການສຶກສາຂອງຜູ້ທີ່ສະໝັກ ໂດຍອິງຕາມຂໍ້ກຳນົດ ສະບັບເລກທີ 180/ກງ,ສສງ ລົງວັນທີ 23 ກຸມພາ 2011 ວ່າດ້ວຍມາດຖານຂອງຜູ້ເຂົ້າຮຽນຢູ່ສະຖາບັນເສດຖະກິດການເງິນ;
  3. ສຳພາດຜູ້ສະໝັກ ເພື່ອຢັ້ງຢືນຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ປະສົບການໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ພິກໄຫວໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ຊຶ່ງເປັນຄວາມຮູ້ພື້ນຖານໃນການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ;
  4. ຈັດສອບເສັງໃນບາງວິຊາທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນໂດຍຄັດເລືອກເອົາຜູ່ທີ່ມີຄະແນນສູງສຸດຕາມລຳດັບຈຳນວນທີ່ຕ້ອງການ.

ຄະນະກຳມະການວິຊາການທີ່ຖຶກແຕ່ງຕັ້ງຈາກຄະນະສະຖາບັນເປັນຜູ້ກວດກາ, ພິຈາລະນາຕັດສິນການຕຄັດເລືອກຜູ້ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ເພື່ອເຂົ້າສຶກສາໃນຫຼັກສູດ ໂດຍອີງຕາມຂໍ້ມູນການສຶກສາ, ປະຫັວດ, ຜົນການສຳພາດ ແລະສອບເສັງ ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍການກໍ່ສ້າງນັກວິຊາການທາງດ້ານການເງິນຂອງສະຖາບັນເສດຖະກິດການເງິນ.

X