Email: info@ief.edu.la | Tel: 021 480263

ສສງ ຮັບສະໝັກສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາ ເຂົ້າຮຽນ ຫຼັກສູດ ປະລິນຍາຕີ ແລະ ອະນຸປະລິນຍາ ສົກຮຽນ 2018 – 2019

 

ໃນວັນທີ່27/07/2018 ນີ້ສະຖາບັນເສດຖະກິດການເງິນໄດ້ອອກແຈ້ງການສະບັບເລກທີ່ 1712/ກງ,ສສງ
ວ່າດ້ວຍການຮັບສະໝັກສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາ ເຂົ້າສຶກສາ ຢູ່ ສະຖາບັນເສດຖະກິດການເງິນ .

 

X