Email: info@ief.edu.la | Tel: 021 480263

ປະຊຸມພົບປະ ສສງ ແລະ ໄຈກ່າ (JICA)


ຢູທີ່ສະຖາບັນເສດຖະກິດ-ການເງິນ (ສສງ) ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ່ 20/02/2019 ໄດ້ມີການປະຊຸມພົບປະລະຫວ່າງ ສະຖາບັນ ເສດຖະກິດ-ການເງິນ ແລະ ອົງການ ໄຈກ່າ (JICA) ຝ່າຍ ສສງ ນຳໂດຍ: ທ່ານ. ຟອງສີສຸພັນ ພົມມະວົງ ຮອງຫົວໜ້າ ສສງ , ທ່ານ. ປະລິນຍາ ພົມາວິເສດ ຫົວໜ້າສູນເຝິກ ແລະ ພອ້ມດ້ວຍພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂອງເຂົ້າຮວມ ຝ່າຍໄຈກ່າ (JICA) ນຳໂດຍທ່ານ ໂນະບຸໂກະ ໂກະຈິມະ ຜູ້ອຳນວຍການສຳນັກງານດ້ານການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດ ພະແນກ ຄົ້ນຄວ້າ ຂອງ ວິທະຍາໄລ ອາກອນ ແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ທສຶຈິ ເຄນສຶເກະ ຫົວໜ້າ ທີມບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງແລະການຈັດການດ້ານການເງິນພາກລັດ ກຸ່ມພັດທະນາອຸດສາຫະກຳ ແລະນະໂຍບາຍສາທາລະນະ ແລະ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໃນການພົບປະໃນຄັ້ງນີ້ ເນື້ອໃນຫຼັກແມ່ນວ່າດ້ວຍການ ປຶກສາຫາລື ກະກຽມ ເຝິກອົບຮົມ ໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ ຂອງລາວ. ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກວອງໄວໃຫ້ສອດຄອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງການຂະຫຍາຍຕົວທ່າງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດເຮົາ

X