Email: info@ief.edu.la | Tel: 021 480263

ຄະນະ ແລະ ຫຼັກສູດການຮຽນ

ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ​ຕໍ່​ເນື່ອງເສດຖະກິດການເງິນ ສາຂາ: ການເງິນວິສາຫະກິດ
Bachelor of economic and finance continuing program in Enterprise finance Administratio

ຊື່ໃບປະກາສະນີຍາບັດ

ປະລິນຍາຕີເສດຖະກິດການເງິນ ສາຂາ “ ການເງິນວິສາຫະກິດ”
Bachelor of economic and finance continuing program in Enterprise finance Administration

ຄຳຂວັນ

ປັດຊະຍາ

ວິໄສທັດ

ພາລະກິດ

ມຸ່ງໝັ້ນສຶກສາ ພັດທະນາແຫຼງຄວາມຮູ້ ຄວບຄູ່ຈັນຍາບັນ ຫັນສູ່ທັນສະໄໝ

ຈຸດປະສົງ

ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີຕໍ່ເນື່ອງ ການເງິນວິສາຫະກິດ ” ມີຈຸດປະສົງເພື່ອກໍ່ສ້າງນັກວິຊາການດ້ານການເງິນແຫ່ງລັດທີ່ມີຄວາມສາມາດ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ມີຄວາມເຊື້ອໝັ້ນຕໍ່ການນຳພາຂອງພັກ-ລັດຢ່າງຕາຍໃຈ, ຮັກອາຊີບ ແລະມີຈັນຍາບັນ, ເປັນຄົນຊື່ສັດສຸດຈະລິດ, ບໍລິສຸດຕໍ່ພາລະກິດການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດ;

ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ-ການເງິນ, ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະສ້າງລະບົບການເງິນຂອງປະເທດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ;

ຜູ້ທີ່ສຳເລັດການສຶກສາໃນຫຼັກສູດນີ້ສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ສາມາດນຳພາເພື່ອນຮ່ວມງານ, ເຮັດວຽກເປັນໝູ່ຄະນະ, ສາມາດດຳເນີນທຸລະກິດດ້ວຍຕົນເອງ, ສາມາດນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝ ແລະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການກຳນົດນະໂຍບາຍທາງດ້ານການເງິນ;

ຜູ້ສຳເລັດການສຶກສາສາມາດເຂົ້າສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາລົງເລິກຂະແໜງການໃນລະດັບປະລິນຍາໂທ ໃນສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດໄດ້.

X